Κατανομή των επιχειρήσεων του ΓΕΜΗ σήμερα, ανά Επιμελητήριο / Τοπική Υπηρεσία ΓΕΜΗ