Κατανομή των επιχειρήσεων του ΓΕΜΗ σήμερα, ανά κατάσταση